... a kapre berú... Prekrásne prostredie na relax Víkendový piknik v prírode Jazero čaká len na Vás

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK


pre športový rybolov lososovitých rýb a dravých rýb platný od 1. mája 2014 v objekte

VIACÚČELOVÁ VODNÁ NÁDRŽ (rybník) – Nižné Ružbachy


Čl. I. ÚVODNÉ USTANOVENIA


1) Prevádzku a výkon rybárskych práv na vodnej ploche rybníka vykonáva spoločnosť
POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, 065 02 Nižné Ružbachy 8 (ďalej len „ prevádzkovateľ “), v zmysle zákona č.139/2002 Zb.z. o rybárstve, v znení neskorších predpisov.
2) Objekt nie je verejným prírodným kúpaliskom, voda nie je na kúpanie v zmysle vyhl. č.397/2013 Z.z., o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie.

3) Prevádzkovateľ vydáva a aktualizuje pravidlá prevádzky v objekte rybníka v tomto prevádzkovom poriadku, ktorý je záväzný pre každú osobu v tomto objekte.
4) Prevádzkovateľ aktualizuje ceny za poskytované služby v objekte rybník v Cenníku poskytovaných služieb, ( ďalej len „ cenník „ ).

 

Cena povolenia: 7,- Eur /vstup, resp. deň,pre loviacich ,,CHYŤ A PUSŤ"

6,-Eur /1kg.rýb.

 

 

5) Každý rybár pri kúpe vstupenky dostane vlajku, ktorou si označí lovné miesto a po ukončení lovu ju vráti.

6) Pre zakúpenie povolenia na športový rybolov prevádzkovateľ nepožaduje vlastniť rybársky lístok, avšak požaduje minimálne všeobecné vedomosti a zručnosti k rybolovu na udicu.
7) Prevádzkovateľ poskytuje rybárom na rybníku za odplatu :
a) Povolenie na športový rybolov ( ďalej len „ povolenie „ )
b) predaj ulovených rýb podľa osobitných pravidiel (viď.čl.II.)
c) zapožičanie rybárskych športových potrieb
8) Zarybnenie rybníka zabezpečuje prevádzkovateľ výlučne násadami len z chovov, ktoré osvedčilo príslušné ministerstvo, s veterinárnym osvedčením.
9) Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu genofondu rýb, veterinárnym dohľadom.
10) Správca objektu rybníka (ďalej len „ správca „) , je zástupca prevádzkovateľa, ktorý zodpovedá za dodržiavanie prevádzkového poriadku v objekte rybníka.
11) Zdržovať sa v objekte rybníka je možné, len so súhlasom správcu prevádzkovateľa.

Čl. II. POVOLENIE NA ŠPORTOVÝ RYBOLOV


Povolenie na športový rybolov obdrží :
1) Každý rybár do 10 rokov, ktorý :
- uhradí finančnú čiastku podľa platného cenníka

- je v sprievode rybára staršieho ako 18 rokov
- povolenie pre rybára do 10 rokov je na jeden bič.
2) Každý rybár starší ako 10 rokov, ktorý :
- uhradí finančnú čiastku podľa platného cenníka
- povolenie pre rybára nad 10 rokov je na jednu udicu s navijakom
3) Povolenie je právoplatné len pre jednu osobu, je neprenosné.
4) Predaj povolenia na športový rybolov môže byť odmietnutý pri naplnení kapacity lovných miest na rybníku, pri zarybňovaní, pri opravách, pri extrémne zlom počasí ap.

5) Povolenie na lov rýb (lososovité ryby a dravce) oprávňuje k lovu štýlom muškárením a prívlačou. Rybár si môže ponechať 3 kusy lososovitých rýb - pstruh dúhový, pstruh potočný, sivoň americký, síh severný, maréna alebo ich kombinácia, alebo 1ks šťuka severná alebo 1 ks zubáč veľkoústy alebo 1 ks boleň dravý. Pri ponechaní a zapísaní 3 kusov lososovitých rýb, lov ryb končí. Pri ponechaní a zapísaní 1 ks šťuky severnej alebo 1 ks zubáča veľkoústeho alebo 1 ks boleňa dravého, rybár môže pokračovať s lovom chyť a pusť. Rybár je povinný ponechané ryby okamžite zapísať do povolenky.

Miery rýb:

Pstruh dúhový, Sivoň americký, Síh severný maréna: od 27cm do 40cm

Šťuka severná: od 60cm do neobmedzene

Boleň dravý: od 50cm do neobmedzene

Zubáč veľkoústy: od 50cm do neobmedzene

Jalec hlavaty,Karas: od 20cm do neobmedzene v množstve do 2kg.

6) Povolenie na športový rybolov sa predáva v priestoroch rybníka Vyšná Roveň, aktuálne
informácie sú dostupné aj na telefónnych číslach : +421918446875,0907401503,0915925241.

 

Čl. III. ČAS RYBOLOVU

1) Doba lovenia rýb je od 1.5. do 31.12. bežného roka, pričom si prevádzkovateľ vyhradzuje právo túto dobu meniť. Počas súťaží je objekt pre ostatných nesúťažiacich rybárov uzavretý.

2) Čas rybolovu je sobota a nedela od 7:00 do 2O.OO hod. Do 30.4.bežného roka platí všeobecný zákaz lovu rýb. Zákaz platí i pri zamrznutí vodnej hladiny.
3) Čas lovenia rýb, je možné dohodnúť aj individuálne.

 

Čl. IV. PRÍCHOD DO OBJEKTU RYBNÍKA


1) Rybár, pri príchode do objektu rybníka :
- oznámi správcovi svoj záujem o lov rýb, predloží doklad totožnosti, vecne preukáže, že vlastní povinnú výbavu :

PODBERÁK, PODLOŽKU NA MANIPULÁCIU S VYLOVENÝMI RYBAMI, DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK NA OŠETRENIE RÁN, VÁHU, METER, SIEŤKU NA PRECHOVÁVANIE
RÝB, HÁČIKY BEZ PROTIHROTU, POMÔCKU NA UVOĽŇOVANIE HÁČIKOV (PEAN)
a v prípade že ju nemá, je povinný si ju zapožičať za úhradu u správcu
- požiada o zakúpenie povolenia
- je povinný oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom
- dohodne so správcom vhodné voľné miesto na lov rýb
- odstaví auto, alebo iný dopravný prostriedok na miesto, kde mu to určí správca.

2) Každý rybár je povinný v danom povolení zaznamenať deň a čas rybolovu, všetky úlovky podľa druhu, dĺžku a hmotnosť.

 

Čl. V. PRAVIDLÁ POČAS RYBOLOVU

1) Rybár loví ryby, len z vyhradených lovných miest dohodnutých so správcom .
2) Miesto na lov rýb dohodnuté pri príchode rybára do objektu rybníka, je možné meniť len po dohode so správcom.
3) Pri vylovovaní je rybár povinný s rybou zaobchádzať šetrne. Rybu, ktorú vracia vode, uvoľní z háčika pokiaľ možno vo vode, inak použije podberák. Pokiaľ zostal háčik hlboko v pažeráku ryby, je nutné ho odstrihnúť.
Za hrubé porušenie bude považované vyťahovanie ulovenej ryby po brehu a jej nešetrné vrátenie do vody.

4) Správanie rybára a jeho doprovodu na lovnom mieste je také, aby nerušili svojim správaním iných rybárov resp. iných , v objekte rybníka návštevníkov, aby nevykonávali činnosti, ktoré nie sú týmto Prevádzkovým poriadkom a inými zákonnými normami SR povolené. Doprovod rybára sú maximálne 2 osoby. Je zakázané vykrikovať, hlučne sa správať alebo iným spôsobom narúšať ostatných.
5) Pokiaľ rybár alebo jeho doprovod sa správajú v rozpore s odstavcom 5. tohto prevádzkového poriadku aj napriek upozorneniam správcu, rybár a jeho doprovod sú povinní na jeho vyzvanie opustiť objekt rybníka.
6) Prevádzkovateľ nie je povinný nahradiť škody rybára resp. členom jeho doprovodu, ktoré im vznikli predčasným núteným odchodom z objektu rybníka, napr. na povoleniach, ktoré takýmto úkonom správcu strácajú platnosť. Zrušenie právoplatnosti bude vyznačené do povolenia, s podpisom správcu, ktorý tento úkon vykonal a povolenie si správca ponechá v kancelárií prevádzkovateľa.
7) Zakladať ohnisko, alebo iný zdroj s otvoreným ohňom v objekte rybníka je povolené správcom na určenom mieste (ohnisku).
8) Do objektu rybníka je zakázané doniesť rybu, alebo iného vodného živočícha.
9) V objekte rybníka je zakázané utratiť a vyčistiť ulovenú rybu.
10) Na vodnej ploche je zakázané používať čln alebo akékoľvek iné plavidlo.
11) Rybár a členovia jeho doprovodu, udržujú na lovnom mieste poriadok, čistotu a pred odchodom upracú lovné miesto.
12) Prevádzkovateľ nezabezpečuje návštevníkom ochranu majetku v objekte rybníka a nie je povinný nahradiť stratu pri poškodení ich majetku.
13) Vodiť psov do objektu rybníka je zakázané, s výnimkou psov vodiacich.
14) Používanie náradia na detskom ihrisku (hojdačka, preliezačky a pod. ) deťmi v objekte rybníka je povolené len za prítomnosti zodpovednej dospelej osoby.

 

Čl. VI. ŠPORTOVÝ RYBOLOV


1) PRI LOVE JE POVOLENÉ :

V objekte je možné loviť výlučne týmito spôsobmi:

a/ muškárením

b/ prívlačou

 

  • loviť na jeden náväzec na jednej udici s jediným háčikom bez protihrotu alebo s upilovaným protihrotom

 

  • pri love prívlačou je povolené loviť len jedným prútom, pričom nesmie byť ďaľší prút nastražený

  • pri prívlači sa smie loviť len s jednou nástrahou. Táto môže byť vybavená len jedným jednoháčkom, alebo jedným trojháčkom

  • pre lov prívlačou môžu byť použité len umelé nástrahy:

  • plandavé a rotačné blyskáče,

  • woblery,

  •  silikónové telíčka,

  •  umelé gumené rybky,

  • gumové twistre ai.

 

2) PRI LOVE JE ZAKÁZANÉ :
- používať na lov výbušniny, otravné látky, harpúny, bodce, udice bez prútov, ako aj strieľať ryby
- zbierať ikry, používať na lov rýb elektrický prúd, omamné látky, loviť ryby za pomoci svetla, používať lapadlá, čerene , koše a pod.
- utratiť ulovenú rybu na lovnom mieste,
- loviť raky a iné zákonom chránené živočíchy

- používať živočišné nastrahy


3) STAROSTLIVOSŤ O ULOVENÉ RYBY PRIPRAVENÉ NA ZAKÚPENIE :
- ulovené ryby je možné odkúpiť podľa aktuálneho cenníka a miery rýb, ich množstvo je obmedzené


4) STAROSTLIVOSŤ O ULOVENÉ RYBY PRI „ CHYŤ A PUSŤ “:
- rybár musí s náležitou opatrnosťou v čo najkratšom čase pustiť rybu späť do vody bez zbytočného vyťahovania na breh a iného poškodzovania
- ak nemožno ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poškodenia, rybár prestrihne náväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom
- ak ryba javí náznak choroby alebo poškodenia, rybár upozorní na tento prípad správcu a ten rozhodne o jej ďalšom naložení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Čl .VII. ODCHOD Z OBJEKTU RYBNÍKA

 


1) Rybár resp. jeho doprovod osobne oznámi správcovi svoj odchod z objektu rybníka:
a) osobne odovzdá správcovi použité lovné miesto bez odpadkov
b) odovzdá správcovi vyplnené povolenie

Opatrenia :
a/ Pri odchode, je rybár a jeho doprovod, povinní bez vyzvania ukázať svoje tašky, ruksaky, obaly na udice ap., že sa v nich nenachádza zatajená ulovená ryba.
b/ Nedodržanie ktoréhokoľvek ustanovenia tohoto prevádzkového poriadku bude riešené podľa závažnosti priestupku aj odobraním povolenia.

 

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÝ POBYT A LOVU ZDAR !

 

 

Za prevádzkovateľa : POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, 065 02 Nižné Ružbachy 8